EsimerkkejäExamples

Liikennepaikan Lähdemäki/Henna koko historia
/infra-api/0.7/rautatieliikennepaikat/1.2.246.586.1.39.81984.html?time=2010-01-01T00:00:00Z/2030-01-01T00:00:00Z
Whole history for station Lähdemäki/Henna
/infra-api/0.7/rautatieliikennepaikat/1.2.246.586.1.39.81984.html?time=2010-01-01T00:00:00Z/2030-01-01T00:00:00Z
Kaikkien opastinten nimet, suunnat ja tyypit
/infra-api/0.7/elementit.html?propertyName=nimi,opastin.suunta,opastin.tyyppi,tunniste&typeNames=opastin
Names, directions and types of all signals
/infra-api/0.7/elementit.html?propertyName=nimi,opastin.suunta,opastin.tyyppi,tunniste&typeNames=opastin
Ratakilometri (003)123+0100 muunnettuna koordinaateiksi ja paikantamismerkkisijainneiksi
/infra-api/0.7/radat/003/123+0100.html
Line km location (003)123+0100 converted to coordinate and positioning marker location
/infra-api/0.7/radat/003/123+0100.html
Paikantamismerkkisijainti 123 ja 908 metriä laskevaan suuntaan muunnettuna koordinaateiksi ja ratakilometrisijainneiksi
/infra-api/0.7/paikantamismerkit/123-908.html
Positioning marker 123 and 908 meters to decreasing direction converted to coordinates and line km locations
/infra-api/0.7/paikantamismerkit/123-908.html
Koordinaatti (288721,6681968) muunnettuna ratakilometrisijainneiksi ja paikantamismerkkisijainneiksi
/infra-api/0.7/koordinaatit/288721,6681968.html
Coordinate (288721,6681968) converted to line km locations and positioning marker locations
/infra-api/0.7/koordinaatit/288721,6681968.html
Koordinaatista (331397,6785681) 500 metrin etäisyydellä olevat sijainnit
/infra-api/0.7/koordinaatit/331397,6785681.html?distance=500
Locations within 500 meters from coordinate (331397,6785681)
/infra-api/0.7/koordinaatit/331397,6785681.html?distance=500
Ratakilometrivälin (003)123+0100 -> (003)125+0400 tiedot
/infra-api/0.7/radat/003/123+0100-125+0400.html
Information about line km interval (003)123+0100 -> (003)125+0400
/infra-api/0.7/radat/003/123+0100-125+0400.html
Toimialueet, jotka ovat voimassa vuonna 2015
/infra-api/0.7/toimialueet.html?time=2014-12-31T22:00:00Z/2015-12-31T22:00:00Z
Traffic control areas valid during year 2015
/infra-api/0.7/toimialueet.html?time=2014-12-31T22:00:00Z/2015-12-31T22:00:00Z
Oikeanpuoleiset yksinkertaiset sisäkaarrevaihteet
/infra-api/0.7/elementit.html?cql_filter=vaihde.tyyppi='skvo'&typeNames=vaihde
Right-handed similar flexure turnouts
/infra-api/0.7/elementit.html?cql_filter=vaihde.tyyppi='skvo'&typeNames=vaihde
Ratakilometrit, joiden pituus erisuuri kuin 1000m
/infra-api/0.7/kilometrimerkit.html?cql_filter=pituus<>1000
Line kilometers whose length differs from 1000m
/infra-api/0.7/kilometrimerkit.html?cql_filter=pituus<>1000
Ratanumeroiden 003 ja 004 ratakilometrit
/infra-api/0.7/kilometrimerkit.html?cql_filter=ratanumero IN ('003','004')
Line kilometers of railways 003 and 004
/infra-api/0.7/kilometrimerkit.html?cql_filter=ratanumero IN ('003','004')
Tilirataosan (Tampere) - Orivesi - (Jyväskylä) tasoristeykset
/infra-api/0.7/tasoristeykset.html?cql_filter=tilirataosa='1.2.246.586.1.32.1405'
Level crossings of accounting railway section (Tampere) - Orivesi - (Jyväskylä)
/infra-api/0.7/tasoristeykset.html?cql_filter=tilirataosa='1.2.246.586.1.32.1405'
Lempäälän baliisit
/infra-api/0.7/elementit.html?cql_filter=INTERSECTS(geometria,POLYGON((326523.903518%206803294.830725,326518.955550%206803295.620891,326280.000000%206803349.000000,326259.000000%206803230.000000,326159.000000%206802742.000000,325819.000000%206801093.000000,325777.000000%206800923.000000,325992.550000%206800877.500000,325998.050000%206800876.200000,326183.000000%206800838.000000,326541.000000%206802548.000000,326664.000000%206803272.000000,326523.903518%206803294.830725)))&typeNames=baliisi
Balises of Lempäälä area
/infra-api/0.7/elementit.html?cql_filter=INTERSECTS(geometria,POLYGON((326523.903518%206803294.830725,326518.955550%206803295.620891,326280.000000%206803349.000000,326259.000000%206803230.000000,326159.000000%206802742.000000,325819.000000%206801093.000000,325777.000000%206800923.000000,325992.550000%206800877.500000,325998.050000%206800876.200000,326183.000000%206800838.000000,326541.000000%206802548.000000,326664.000000%206803272.000000,326523.903518%206803294.830725)))&typeNames=baliisi
Seislevyjen kaaviogeometriat ja rotaatiot
/infra-api/0.7/elementit.html?presentation=diagram&propertyName=geometria,rotaatio&typeNames=seislevy
Diagram geometries and rotations of stop boards
/infra-api/0.7/elementit.html?presentation=diagram&propertyName=geometria,rotaatio&typeNames=seislevy
Rautatieliikennepaikat WGS84-muodossa (lat,lon)
/infra-api/0.7/rautatieliikennepaikat.html?srsName=epsg:4326
Railway stations in WGS84 format (lat,lon)
/infra-api/0.7/rautatieliikennepaikat.html?srsName=epsg:4326
Tilirataosat ilman geometriaa
/infra-api/0.7/tilirataosat.html?propertyName=-geometria
Accounting railway sections without geometries
/infra-api/0.7/tilirataosat.html?propertyName=-geometria
Tilirataosat yhdessä kunnossapitoalueen nimen kanssa
/infra-api/0.7/tilirataosat.html?propertyName=nimi,kunnossapitoalue.nimi
Accounting railway sections together with the name of their maintenance area
/infra-api/0.7/tilirataosat.html?propertyName=nimi,kunnossapitoalue.nimi
Tilirataosat yhdessä kunnossapitoalueen tiedoilla, mutta ilman kunnossapitoalueen tilirataosia
/infra-api/0.7/tilirataosat.json?propertyName=nimi,kunnossapitoalue.-tilirataosat
Accounting railway sections together with their respective maintenance area information, but witout the accounting railway sections related to the maintenance area
/infra-api/0.7/tilirataosat.json?propertyName=nimi,kunnossapitoalue.-tilirataosat
Seuraavan vuoden aikana voimaan tulevat uudet Rautatieliikennepaikat
/infra-api/0.7/rautatieliikennepaikat.html?cql_filter=start(objektinVoimassaoloaika)>=start(time)%20AND%20start(objektinVoimassaoloaika)<end(time)&propertyName=tunniste,objektinVoimassaoloaika&duration=P1Y
New stations appearing during the next year
/infra-api/0.7/rautatieliikennepaikat.html?cql_filter=start(objektinVoimassaoloaika)>=start(time)%20AND%20start(objektinVoimassaoloaika)<end(time)&propertyName=tunniste,objektinVoimassaoloaika&duration=P1Y
Viimeisen kahden vuoden aikana ilmaantuneet Rautatieliikennepaikat
/infra-api/0.7/rautatieliikennepaikat.html?cql_filter=start(objektinVoimassaoloaika)>start(time)-P2Y
Stations that have appeared during the past two years
/infra-api/0.7/rautatieliikennepaikat.html?cql_filter=start(objektinVoimassaoloaika)>start(time)-P2Y